Een opschortende voorwaarde, wat is dat eigenlijk?

Een opschortende voorwaarde in een bod of compromis: het wordt niet zelden gevraagd tijdens het koop- en verkoopproces van een huis of appartement. Maar wat is het precies? En wanneer is een opschortende voorwaarde handig? We verduidelijken dit en meer hieronder, inclusief de nodige voorbeelden.
Een opschortende voorwaarde, wat is dat eigenlijk?

Wat is een opschortende voorwaarde?

Een opschortende voorwaarde in een verkoopovereenkomst zorgt ervoor dat koper en verkoper hun akkoord voor de verkoop laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde. Doorgaans wordt die voorwaarde gesteld door de kandidaat-koper. Het beschermt echter zowel de koper als de verkoper bij het verhandelen van een onroerend goed.

Een opschortende voorwaarde laat toe om een geldige verkoopovereenkomst op te stellen tussen partijen, wanneer er nog één of meerdere onzekere factoren zijn. Het bekendste voorbeeld is het onderhandelen met de bank om een lening te krijgen. De overeenkomst ontstaat wel degelijk bij de ondertekening door beide partijen, maar de effectieve uitvoering ervan hangt af van het al dan niet realiseren van de opschortende voorwaarde(n). De overeenkomst wordt als het ware gesloten, maar even on hold gezet.
Is de voorwaarde vervuld geraakt binnen de vooropgestelde termijn? Dan wordt de verkoopovereenkomst met terugwerkende kracht definitief. Indien de voorwaarde niet werd vervuld, wordt de overeenkomst als nietig beschouwd. In dat geval zijn de partijen elkaar geen schade- of andere vergoedingen verschuldigd.

Koper en verkoper hebben de verplichting om effectief actie te ondernemen om de afgesproken voorwaarden die voor hen van toepassing zijn, te doen slagen. U zult bijgevolg bewijs van uw inspanningen moeten kunnen voorleggen, bijvoorbeeld een negatief advies van de bank in het kader van de weigering van een krediet.

Kenmerken van een opschortende voorwaarde

Een opschortende voorwaarde moet aan alle onderstaande criteria voldoen:

  • Ze moet afhangen van een onzekere gebeurtenis. Voorbeelden van een onzekere gebeurtenis zijn het verkrijgen van een lening, het aanvaarden van een bod of het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.
  • Ze mag niet afhankelijk zijn van de wil van één der partijen.
  • Ze dient precies gedefinieerd te worden. De details ervan zijn afhankelijk van de voorwaarde zelf. Als je bijvoorbeeld het verkrijgen van een krediet als opschortende voorwaarde opneemt, zet je er best bij welk bedrag moet gefinancierd worden en het aantal banken waarbij u een kredietaanvraag moet indienen.
  • Ze moet vermelden binnen welke termijn ze vervuld dient te worden. Indien geen exacte termijn werd opgenomen, moet er worden uitgegaan van een ‘redelijke termijn’, maar dit is uiteraard voor interpretatie vatbaar. Kies voor een concrete datum of tijdstip om discussies te vermijden. Indien aan een bepaalde voorwaarde niet voldaan wordt binnen de vooropgestelde termijn, gaat de overeenkomst niet door. 

Voorbeelden van opschortende voorwaarden

Opschortende voorwaarden zijn op meerdere aspecten binnen een verkoopovereenkomst van toepassing. We maken hierbij een onderscheid tussen opschortende voorwaarden in het voordeel van de koper en in het voordeel van beide partijen.

Opschortende voorwaarden in het voordeel van de koper

  • Het verkrijgen van een lening
  • Het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning
  • Indien de notaris nog niet in het bezit is van het bodemattest, wordt als opschortende voorwaarde opgenomen dat dit bodemattest vòòr het ondertekenen van de notariële akte moet bekomen worden en dat uit het bodemattest geen bodemverontreiniging mag blijken.

Opschortende voorwaarden in het voordeel van beide partijen

  • Verkoop voor vrij en onbelast: dit betekent dat je als koper het goed aankoopt zonder enige schuld of hypotheek. Mocht dit als opschortende voorwaarde vermeld zijn, betekent het dus dat de verkoop nietig is wanneer blijkt dat er nog een schuld of hypotheek op het huis of appartement rust.
  • Voorkooprecht: voor zover het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van enig voorkooprecht, het bekomen van de zekerheid dat de begunstigden van dit recht hun voorkooprecht niet uitoefenen en dit vóór het ondertekenen van de notariële akte.

Een woning verkopen: dat doet u liefst van al zonder stress. Precies daarom doen we meer dan het zoeken naar de ideale koper alleen. Zo zorgen we ook voor alle verplichte documenten. Van elektriciteitskeuring en overname van nutsvoorzieningen tot het EPC-attest en nieuwe asbestattest. Handig!